Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem
left-quote1
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie ma na celu ochronę kapitału firmy i wszystkich możliwych zasobów. Jest wsparciem procesów osiągania zaprogramowanych celów strategicznych. Wdrożenie zarządzania ryzykiem wiąże się z minimalizacją porażki, ograniczeniem niepewności, wzrostem przewidywalności.

Korzyści dla naszych Klientów związane z zarządzaniem ryzykiem w projekcie, to zgodność wdrażanej strategii z prawem i standardami, ochrona reputacji i publicznego wizerunku organizacji, skuteczniejsze procesy decyzyjne, zielone światło dla innowacji i progresu.  To również zapewnienie ciągłości działalności i optymalizacja kosztów związanych z ryzykiem.

Jak zarządzamy ryzykiem w Happy People?

Przede wszystkim robimy to odpowiedzialnie. Konkretny styl zarządzania ryzykiem wybieramy w oparciu o precyzyjną analizę danych branżowych i informacji o kondycji przedsiębiorstwa, z poszanowaniem zasad zarządzania i polityki finansowej firmy oraz w oparciu o optymalny poziom ryzyka akceptowalnego przez przedsiębiorcę. Na wstępie określamy potencjalne zagrożenia w realizacji celów. Kolejnym krokiem jest oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Następnie wybieramy i wdrażamy odpowiednio dobrane strategie postępowania z ryzykiem, zaś rezultaty działań poddajemy monitorowaniu i oceniamy ich skuteczność.

Istnieje wiele standardów zarządzania ryzykiem, by dobrać odpowiednią metodę zarządzania, uwzględnić trzeba specyfikę branży i przedsiębiorstwa, poziom i rodzaj ryzyka, zbadać dostępne zasoby i narzędzia.

FAQ

Plan zarządzania ryzykiem jest dokumentem określającym sposób identyfikacji, oceny, kontroli i minimalizacji ryzyka. Znajdują się w nim zapisy dotyczące:

  • strategii zarządzania ryzykiem
  • zdarzeń mających negatywny lub pozytywny wpływ na organizację lub projekt z omówieniem ich potencjalnych skutków
  • ról i obowiązków osób lub zespołów
  • kroków podejmowanych w celu zarządzania ryzykiem, wraz z terminami i zasobami potrzebnymi do ich realizacji
  • monitorowania, raportowania i oceny ryzyk
  • sposobu komunikacji względem interesariuszy i kierownictwa

 

Plan zarządzania ryzykiem powinien być opracowany w oparciu o pozostałe dokumenty  zarządcze, takie jak np. plan strategiczny, plan operacyjny, plan komunikacyjny.

Zarządzanie ryzykiem to proces, którego istota sprowadza się do osiągnięcia jego akceptowalnego dla podmiotu poziomu, przy czym poziom ten plasuje się różnorako dla różnych przedsiębiorstw. Zarządzanie ryzykiem to wykorzystanie szans i możliwości, jakie niosą ze sobą zmienność i niepewność.

Góra